Stacks Image 8
9,936

พ.ศ. ๒๕๖๐ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบไปด้วยสมาคมและชมรมทางด้านการพิมพ์ทั้ง ๙ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของศิลปินนักออกแบบตัวพิมพ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ และประชาชนชาวไทย จึงได้รวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

แบบตัวพิมพ์ทั้ง ๙ แบบเกิดจากการพัฒนาของนักออกแบบตัวพิมพ์ ๙ ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทพัฒนาแบบตัวพิมพ์ เป็นนักออกแบบอิสระ เป็นอาจารย์ และเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลิขสิทธิ์ในแต่ละแบบตัวพิมพ์เป็นของนักออกแบบแต่ละท่าน ซึ่งมีความประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาแบบตัวพิมพ์เพื่อร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ แบบตัวพิมพ์แต่ละแบบ มีความเป็นมา และถ่ายทอดถึงพระองค์ท่าน เป็นแบบตัวพิมพ์ที่มีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ดังนั้น ผู้ที่นำแบบตัวพิมพ์ไปใช้ในสื่อต่างๆ จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม แบบตัวพิมพ์ส่วนหนึ่งเป็นแบบตัวพิมพ์ในกลุ่มดิสเพลย์ จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หรือใช้เป็นตัวหัวข้อหลักที่ต้องการเน้นคำในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป

แบบตัวพิมพ์ทั้งหมด มีการตั้งชื่อที่สื่อและมีความหมายต่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยทุกแบบตัวพิมพ์ จะมีเลข 9 นำหน้าชื่อ นั่นหมายถึง ในหลวง รัชกาลที่ ๙

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ผู้ประกอบการ สมาคม และชมรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงนักออกแบบตัวพิมพ์ไทย ผลงานทั้ง ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยที่สร้างสรรค์เสร็จแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทางสหพันธ์ฯ จะทำการแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยนำไปใช้ได้ฟรีในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย แบบตัวพิมพ์หรือซอฟต์แวร์ฟอนต์ทั้ง ๙ แบบ เป็นแบบตัวพิมพ์สาธารณะ สามารถนำไปใช้บนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัลได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามนำไปจัดจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงแบบตัวพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ฟอนต์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์

ที่มาข้อมูล : หนังสือ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

9 KhunThongDaeng
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี กรุณาเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
ออกแบบโดย : ขาม จาตุรงคกุล
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี กรุณาเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
ออกแบบโดย ขาม จาตุรงคกุล
๑ ใน ๙ ฟอนต์จากโครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ โดย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
9 KhunThongDaeng Regular
9 KhunThongDaeng Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต