Stacks Image 8
6,641
AC Espressa
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๖
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : เอกพันธ์ ตันหล้า
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๖  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย เอกพันธ์ ตันหล้า
AC Espressa Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขอารบิก)
AC Espressa Regular
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต