Stacks Image 8
29,872
Chit Phumisak
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๔
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี
ออกแบบโดย : ประชาธิปไทป์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๔  อนุญาตให้ใช้งานฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ออกแบบโดย ประชาธิปไทป์
ไม่มีชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้คู่กับชุดตัวภาษาอังกฤษของฟอนต์
Chit Phumisak Handwriting
(ไม่มีชุด ตัวอักษรละติน)
Chit Phumisak Handwriting
A
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต