Stacks Image 8
9,129
CS Cheangkhan
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๗
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : ชนก สามิติ
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๗  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย ชนก สามิติ
CS Cheangkhan Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย, ตัวเลขไทย และ ตัวเลขอารบิค)
CS Cheangkhan Regular
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต