Stacks Image 8
13,477
DB King 84
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกแบบโดย : ปริญญา โรจน์อารยานนท์ | มนตรี จันทร์ศิริ
หมายเหตุ : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
DB King 84
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๔  หมายเหตุ : สำหรับใช้กับงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ออกแบบโดย ปริญญา โรจน์อารยานนท์ | มนตรี จันทร์ศิริ
ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
DB King84 Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย)
DB King84 Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต