Stacks Image 8
13,543
DRboran
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรี
ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย : ดีอาร์ ดีไซน์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐  อนุญาตให้ใช้ฟรี ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย ดีอาร์ ดีไซน์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ DR ติดตามได้ที่
DRboran Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย)
DRboran Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต