Stacks Image 8
6,035
DRcomics
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรี
ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย : ดีอาร์ ดีไซน์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐  อนุญาตให้ใช้ฟรี ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย ดีอาร์ ดีไซน์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ DR ติดตามได้ที่
DRcomics Regular
DRcomics Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต