Stacks Image 8
7,470
DRhana
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรี
ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย : ดีอาร์ ดีไซน์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑  อนุญาตให้ใช้ฟรี ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อผู้ออกแบบ
ออกแบบโดย ดีอาร์ ดีไซน์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ DR ติดตามได้ที่
DRhana Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขอารบิก)
DRhana Regular
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต