Stacks Image 8
13,988

ฟอนต์ DSN เป็นฟอนต์ที่ปรับปรุงมาจากฟอนต์เดิมในตระกูลฟอนต์ DS (DS เป็นชื่อของ Vendor ย่อมาจาก Dainippon Screen Mfg. Co., Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแยกสีระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท) โดยที่ฟอนต์ DS มีอยู่ด้วยกันหลายเวอร์ชั่น เช่น

DSU เป็นฟอนต์ที่ทำโดยใช้ codepage ตามแบบฟอนต์ UPC ของ Windows สามารถใช้กับโปรแกรมทั่วไปได้ดี โดยเฉพาะกับโปรแกรม PageMaker 6.5

DSP เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage แบบสัญลักษณ์ ใช้การเรียงตำแหน่งของภาษาไทยทั้งอักษร สระ และ วรรณยุกต์ ทุกตำแหน่งตามฟอนต์เดิมของ Windows 3.1 สามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่ไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทยทั้งแบบ UPC และ New

DSE (E หมายถึง English) เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage แบบ Western เรียกว่าเป็นฟอนต์แบบภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอักษรภาษาไทยตามรหัส Unicode อยู่ และเอามาไว้ตรงตำแหน่ง 128-255 สามารถมองเห็นได้ในทุกโปรแกรม รวมทั้งใช้งานได้ดีกับโปรแกรม Photoshop 5.5 และ Illustrator 9 ที่ไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทยเลย แต่สระจะลอยในบางโปรแกรม อย่างเช่น MS Office 2000 ส่วนการแสดงผลทางหน้าเว็บเพจจะแสดงได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

DSN (N หมายถึง New) เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage ทั้งไทยและอังกฤษตามแบบฟอนต์ New ของ Windows ทั้ง 3 ตัวคือ Angsana New, Browallia New และ Cordia New สามารถแก้ปัญหาในการใช้ฟอนต์ภาษาไทยกับโปรแกรม MS Office 2000 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในฟอนต์เดียวกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงการการกำหนดฟอนต์ใน HTML ให้แสดงบนหน้าเว็บเพจได้ทั้งไทย-อังกฤษในฟอนต์เดียวกันอีกด้วย แต่ที่จะต่างกันคือ มีการอ้างอิงเอาตัวอักษรไทยต่างๆ ที่จำเป็นมาไว้ตรงตำแหน่งที่สามารถกดแป้น ALT ใส่ได้โดยตรง สามารถมองเห็นและใช้งานได้กับโปรแกรม Photoshop 5 และ Illustrator 8

ชุดฟอนต์ DSN เป็นการเปลี่ยนชื่อจากรหัสเดิม DSS (S หมายถึง Symbol / สัญลักษณ์) หลังจากมีการปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเปลี่ยนรหัสทั้งหมดใหม่เป็น DSN

ที่มาข้อมูล : ฟอนต์แต่ละแบบใช้อย่างไร โดย ดุสิต สุภาสวัสดิ์ (๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓)

DSN PatPong Extend
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๓
ออกแบบโดย : ดุสิต สุภาสวัสดิ์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๓
ออกแบบโดย ดุสิต สุภาสวัสดิ์
ฟอนต์นี้เหมือนกับ
ซึ่งเป็นฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ โปรดระมัดระวังในการใช้งาน
DSN PatPong Extend Regular
DSN PatPong Extend Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต