Stacks Image 8
3,420
dY-Jidrid
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๘
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : ฎายิน  ลีลา | dontworry
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๗  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย ฎายิน  ลีลา | dontworry
dY-Jidrid Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขอารบิก)
dY-Jidrid Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต