Stacks Image 8
5,845
Jeans
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๖
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : ฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๖  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย ฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา | ซูเปอร์สโตร์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ Superstore ติดตามได้ที่
Jeans Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย)
Jeans Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต