Stacks Image 8
11,681
Kart Phetchabun
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๖
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ทั้งงานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์
ออกแบบโดย : นิกร ศิริสวัสดิ์ | เคอาร์ต ฟ้อนต์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๖  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ทั้งงานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์
ออกแบบโดย นิกร ศิริสวัสดิ์ | เคอาร์ต ฟ้อนต์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ เคอาร์ต ฟ้อนต์ ติดตามได้ที่
Kart Phetchabun Regular
(ไม่มีชุด ตัวอักษรละติน และ ตัวเลขไทย)
Kart Phetchabun Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต