Stacks Image 8
8,313
Silom
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๖
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต SLA
ออกแบบโดย : แอปเปิ้ล (สิงคโปร์)
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๔๖  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต SLA
ออกแบบโดย แอปเปิ้ล (สิงคโปร์)
ฟอนต์ที่มาพร้อมกับระบบปฎิบัติการ Mac OS X 10.3 Panther ขึ้นไป
Silom Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย ตัวอักษรละตินจะเป็นฟอนต์ Chicago)
Silom Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต