Stacks Image 8
26,500

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และ สร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

ฟอนต์ในโครงการประกวดครั้งนี้ จะมีอยู่ ๑๐ ฟอนต์ซึ่งเป็นฟอนต์แบบธรรมดา ไม่มีฟอนต์แบบอาลักษณ์อยู่เลย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าคุณพ่อของท่านคือ พระยานิติศาสตรไพศาลย์ (วัน จามรมาน) ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ว่าควรสนับสนุนให้มีการใช้ฟอนต์แบบอาลักษณ์เพื่อเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน จึงเสนอขอให้เพิ่มการประกวดอีก ๓ ฟอนต์ที่เป็นแบบอาลักษณ์ ได้แก่ ฟอนต์ชาร์มออฟเอยู, ฟอนต์ศรีศักดิ์ และ ฟอนต์จามรมาน ซึ่งตกลงมอบลิขสิทธิ์แบบไม่เพียงแต่ผู้เดียว (Non-Exclusive) ให้สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นําไปแจกฟรีได้

ชื่อฟอนต์ ชาร์มออฟเอยู นี้มาจากชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และชื่อเว็บของ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ โดยอีเมลของท่านคือ "charm@ksc.au.edu" และเว็บคือ "www.charm.au.edu" โดย ชาร์มออฟเอยู หมายถึงผู้ที่ใช้ชื่อ "charm" ที่อยู่ที่ "เอยู" (AU ย่อมาจาก Assumption University หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) และ "au.edu" เป็นชื่ออาณาเขตอินเทอร์เน็ต ที่ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ เป็นผู้จดทะเบียน และรับผิดชอบทั้ง 3 ตําแหน่งคือ ด้านเทคนิค ด้านบริหาร และด้านการเงิน

ฟอนต์ ชาร์มออฟเอยู ดัดแปลงจากลายมือภาษาไทยดั้งเดิมที่ใช้เขียนในประกาศนียบัตร ที่มักเขียนด้วยปากกาคอแร้ง มีลักษณะหางแหลมๆ แล้วสะบัดแบบไทยๆ ลายเส้นจะเล็กและแหลม ค่อนข้างอ่านยาก แต่เป็นลักษณะตัวเขียนแบบไทยสมัยก่อน

ฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรี ปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ที่มาข้อมูล : charm.siamtechu.net

TH Charm of AU
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
TH Charm of AU Regular
TH Charm of AU Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต