Stacks Image 8
13,568
ZT Kaikea
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑
เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย : อาวิน อินทรังษี
ZT Kaikea
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑  เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย อาวิน อินทรังษี
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ ZT ติดตามได้ที่
ZT Kaikea Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขอารบิก)
ZT Kaikea Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต