Stacks Image p5753_n8
1,959
MorKhor 1
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๕
เงื่อนไข : ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร กรุณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม
ออกแบบโดย : ขาม จาตุรงคกุล
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๕  เงื่อนไข : ฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร กรุณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม
ออกแบบโดย ขาม จาตุรงคกุล
ฟอนต์อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MorKhor 1 Regular
MorKhor 1 Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต