Stacks Image 8
19,385
SOV_JD_KraNok
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๔
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต GPL Version 2
ออกแบบโดย : จินดา เนื่องจำนงค์ | วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๔  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย จินดา เนื่องจำนงค์ | วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช
SOV_JD_KraNok Book
(ไม่มีชุด ตัวอักษรละติน และ ตัวเลขอารบิค)
SOV_JD_KraNok Book
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต