Stacks Image 8
14,313

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และ สร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

ฟอนต์ในโครงการประกวดครั้งนี้ จะมีอยู่ ๑๐ ฟอนต์ซึ่งเป็นฟอนต์แบบธรรมดา ไม่มีฟอนต์แบบอาลักษณ์อยู่เลย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าคุณพ่อของท่านคือ พระยานิติศาสตรไพศาลย์ (วัน จามรมาน) ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ว่าควรสนับสนุนให้มีการใช้ฟอนต์แบบอาลักษณ์เพื่อเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน จึงเสนอขอให้เพิ่มการประกวดอีก ๓ ฟอนต์ที่เป็นแบบอาลักษณ์ ได้แก่ ฟอนต์ชาร์มออฟเอยู, ฟอนต์ศรีศักดิ์ และ ฟอนต์จามรมาน ซึ่งตกลงมอบลิขสิทธิ์แบบไม่เพียงแต่ผู้เดียว (Non-Exclusive) ให้สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นําไปแจกฟรีได้

ชื่อฟอนต์ ศรีศักดิ์ นี้เป็นชื่อของอาจารย์ ศรีศักดิ์ ที่ใช้มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อเป็นเด็กเคยเปิดดูสมุดโทรศัพท์พบว่า มีชื่อ ศรีศักดิ์ เพียงชื่อเดียว แต่ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีชื่อ ศรีศักดิ์ อยู่มากมาย ฟอนต์ศรีศักดิ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมุดข่อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งช่างเขียนในสมัยนั้นเขียนลงในสมุดข่อยโดยคงรูปลักษณ์ตัวอักษรแบบดั้งเดิมไว้ แต่เสริมแต่งชานหลังเข้าไป ทําให้ดูอ่อนช้อยขึ้น หางยังคงสะบัดปลายยาวขึ้นบนแบบเดิม

ฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรี ปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ที่มาข้อมูล : charm.siamtechu.net

TH Srisakdi
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามสัญญาอนุญาต
ออกแบบโดย : อักษราเมธี
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี ตามเงื่อนไขใน
ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ | บวร จรดล)
 • TH Srisakdi Regular
  TH Srisakdi Regular
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • TH Srisakdi Bold
  TH Srisakdi Bold
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต